The national service hotline

4008-958-999
  • Water resource site(factory address):QuHai village Tuoyema country HeNan Mongolian Minority autonomous county of Huangnan tibetan nationality autonomous prefecture in QingHai Province
  • Marketing Headquarters: Baoli Building 5-7F,Changjiang Road ,Nankai District ,Tianjin City
Pay attention to the JINGDU weixinJINGDU WEIBO:http://weibo.com/jingduwater